Voor ouders

Ouderparticipatie

Deze notitie is bedoeld om helderheid te geven over hoe u bij de Bernard Lievegoed School invulling kunt geven aan ‘ouderparticipatie’.

Betrokkenheid

De vrijeschool is een school van leerlingen, leerkrachten en ouders. Ouderparticipatie is een integraal onderdeel van de manier waarop de school georganiseerd is. Ouders steunen de leerkrachten en leveren een investering in tijd. Concreet betekent dit dat ouders meehelpen met het poetsen van de klassen van hun kinderen, werkzaamheden verrichten bij (de organisatie van) alle jaarfeesten en de jaarlijkse bazaar. Wanneer u kiest voor de vrijeschool kiest u voor een actieve betrokkenheid bij de school.

De ouderparticipatie de Bernard Lievegoed School is in vijf groepen werkzaamheden onder te verdelen:

 1. Bijdragen die van ouders worden verwacht
 2. Niet-verplichte taken ten behoeve van de klas
 3. Klassenouderschap
 4. Medezeggenschapsraad
 5. Klas overstijgende activiteiten die door ouders worden gedragen

1. Bijdragen die van ouders worden verwacht

De eerste groep van werkzaamheden geldt voor alle ouders en zijn van belang voor zowel de klas van uw kind als de school in zijn totaliteit:

 • Sinterklaas cadeautjes maken (kleuters t/m klas 3)
 • Paascadeautjes maken (kleuters)
 • Meedoen met de jaarfeesten die na schooltijd plaats vinden (St Jan, St Michael, St Maarten)
 • Bijdrage maken voor de kinderwinkel van de bazaar
 • Poetsen van de klas (ongeveer 4 keer per jaar, afhankelijk van het rooster)
 • Ouderavonden bijwonen.

2. Niet-verplichte taken ten behoeve van de klas

Buiten de participatie die iedere ouder levert, kiezen sommige ouders ervoor om nog meer bij de klas van hun kind betrokken te worden. Hierbij kunt u denken aan bakken, breien, vilten, tuinieren, etc. U bent ondersteunend aan de leerkracht:

 • Notuleren / verslag maken van ouderavond
 • Chauffeuren voor excursies en schoolreisjes
 • Bakken voor ouderavonden, jaarfeesten en familiedagen
 • Organisatie van een eventuele familiedag
 • Bijdragen aan de bazaar (voorbereiden of op de dag zelf een taak vervullen)
 • Bijdragen aan de adventsmarkt (voorbereiden of op de dag zelf een taak vervullen)
 • Assistentie bij handwerklessen
 • Assistentie bij toneelopvoeringen (kostuums en decor)
 • Voorbereidingen voor verjaardagen juffie / meester
 • Reparatie en schoonmaken speelgoed (kleuters)
 • Bijwonen van de weekopening.

3. Klassenouderschap

Ook dit is een ‘Niet-verplichte taak ten behoeve van de klas’, maar staat apart genoemd omdat het een belangrijke rol is op de Bernard Lievegoed School. Elke klas heeft een of meer klassenouders, die de leerkracht ondersteunen bij niet-didactisch regelwerk en het voorbereiden van de ouderavonden. De leerkracht stuurt dit aan. Klassenouders regelen en verdelen de werkzaamheden die nodig zijn voor jaarfeesten, voorstellingen, uitstapjes en dergelijke, maar ook houden zij de poetsroosters en de klassenpot bij. De klassenouders informeren nieuwe ouders over de gang van zaken in de school en over mogelijkheden die er voor ouders zijn om zich met de school te verbinden. Klassenouders overleggen ongeveer eens in de twee maanden met alle klassenouders en de schoolleider over jaarfeesten en algemeen regelwerk. Met de leerkracht is vaak wekelijks contact en is er af en toe een bespreking. De leerkracht kiest zijn klassenouders. Het klassenouderschap kost gemiddeld een paar uur per maand: hoe ouder de kinderen, hoe minder tijd het kost.

4. Medezeggenschapsraad (MR)

Een totaal andere, maar eveneens belangrijke vorm van betrokkenheid is lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad (MR). Dit is klas overstijgende rol. De MR van de Bernard Lievegoed School bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Uit hun midden wordt iemand afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke MR van Stichting Pallas, de bestuurlijke koepel waar de school bij is aangesloten.
Lag vroeger de nadruk van de medezeggenschap vooral op het controleren van de besluitvorming achteraf, gaandeweg heeft de medezeggenschap in het onderwijs zich bewogen in de richting van meedenken en meedoen aan de beleidsvoorbereiding. Daarmee is de controlerende functie van de medezeggenschapsraad niet met het badwater weggegooid, maar vindt deze op een andere manier plaats, namelijk door beïnvloeding vooraf van het besluitvormingsproces.
De MR is wettelijk bevoegd zich over alle aangelegenheden die de school aangaan, te laten informeren, zelf voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Daarnaast geeft de wet aan de totale MR – óf aan de oudergeleding dan wel personeelsgeleding afzonderlijk – bijzondere instemmings- of adviesbevoegdheden.

5. Klas overstijgende activiteiten die (mede) door ouders worden gedragen

Naast het lidmaatschap van de MR zijn er nog meer klas overstijgende activiteiten die grotendeels door ouders worden gedragen en essentieel zijn voor het reilen en zeilen van de school:

Activiteit Aantal ouders Frequentie
Verzorgen jaartafel kleuterhal 1 à 2 Continue, 1x per maand
Verzorgen jaartafel grote hal 1 à 2 Continue, 1x per maand
Stoken van de broodoven 2 à 3 Elke donderdag
PR groep (pers, schoolgids, website e.d.) Minimaal 1
MR lidmaatschap *) 2 (in verhouding met aantal leerkrachten) Elke 6 weken vergadering
Bibliotheek Minimaal 2

*) in samenwerking met een of meer leerkrachten

Financiële tegemoetkoming

Er staat geen financiële beloning voor de werkzaamheden die hierboven beschreven worden. Echter, in sommige gevallen levert een ouder in de rol van opdrachtnemer een product of dienst aan de school. Daar kan dan een betaling tegenover staan.