Organisatie

Personeel

Kleuterklas 1: Jolien Triepels en Susanne Pittie (op woensdag)
Kleuterklas 2: Carin Schobbers (Maandag, dinsdag en woensdag) en Desiree Lemmens (Donderdag en vrijdag. Op woensdag zorgtaken voor de kleuterbouw)
Kleuterklas 3: Suzanne van Gerven

Klas 1: Rachelle Janssen
Klas 2: Mariëlle Roberts en Marike van de Waarsenburg (ouderschapsverlof op dinsdag)
Klas 3: Lidia Driessens
Klas 4: Mitch Roelofsen
Klas 5: Galya de Wit ( Maandag, donderdag en vrijdag) en Zyxcban Wolfs (Dinsdag en woensdag)
Klas 6: Yvonne Schmitz

Handwerken: Henriette Smits (Maandag, dinsdag en donderdag)
Eurithmie: Monica Riechel
Flexleerkracht: Simone America

Administratie: Miriam Lahou
Conciërge: Rian Wolfs

Intern Begeleider: Marga Keijdener (Maandag, woensdag, vrijdag)
Directeur: Nicole Degenaar

Medezeggenschapsraad (MR)

De schoolleider betrekt in beleidszaken de Medezeggenschapsraad. De MR bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende gebieden en stimuleert actieve en passieve betrokkenheid van ouders.

Ouders en leerkrachten hebben wettelijk geregelde medezeggenschap over belangrijke zaken die binnen de Bernard Lievegoed School plaatsvinden.

De MR is samengesteld uit een gekozen afvaardiging van 2 ouders en 2 personeelsleden.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft aan de totale MR – of aan de oudergeleding en de personeelsgeleding afzonderlijk – bijzondere instemmings- of adviesbevoegdheden.

Een voorbeeld van een besluit waar het bestuur, i.c. de schoolleider vooraf instemming van de gehele MR moet verkrijgen, is de vaststelling of wijziging van het schoolplan. De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid o.a. over de schoolgids en de besteding van de ouderschenking. De personeel geleding o.a. over de samenstelling/ wijziging van de formatie en over een regeling voor de nascholing. Voorbeelden van besluiten waar de totale MR vooraf om advies gevraagd moet worden, zijn: belangrijke uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden van de school, de bestemming op hoofdlijnen van de financiële middelen, ontslag dan wel aanstelling van de schoolleiding.

In de huidige MR hebben als oudergeleden zitting,  Alfred Fraikin (voorzitter) en Ageeth Bijl.

Namens het personeel hebben zitting: Rachelle Janssen en Zyxcban Wolfs.

Ouders participeren op velerlei gebied zie protocol ouderparticipatie.

Geschiedenis van de school

In het schooljaar 2006-2007 bestond de Bernard Lievegoed School 30 jaar. Bij de oprichting in 1977 was het de eerste vrijeschool in Limburg. Wat begon als een klein initiatief van ouders groeide uit tot een volwaardige school. Nadat de school op diverse plaatsen in de stad was ondergebracht, kreeg de school in 1980 officieel erkenning en een nieuwe huisvesting in Heugem. Daar groeide de school zodanig zodat de klassen op een zeker moment over 3 locaties in de wijk verspreid waren. Daarom mocht nieuwbouw gerealiseerd worden aan de Leuvenlaan in Randwyck. In januari 1987 betrok de school het nieuwe gebouw.

De hoogste klassen groeiden uit tot de bovenbouw, het voortgezet onderwijs van onze school.

Naarmate de regelgeving ingewikkelder en dwingender werd, bleek de noodzaak om op te gaan in een besturenkoepel van levensbelang. Daarvoor was echter een scheiding van basis en voortgezet onderwijs noodzakelijk. In 2004 leidde dit tot een juridische splitsing en het aanstellen van schoolleiders voor de onder- en de bovenbouw.

Op 1 januari 2006 trad de onderbouw (het basisonderwijs dus) toe tot de Stichting Pallas, een bestuurlijke koepel van 16 vrijescholen in Zuid- Nederland.

Inmiddels is het vrijeschoolonderwijs in Maastricht van een klasje van twee kleuters uitgegroeid tot een volwaardige basisschool voor vrijeschoolonderwijs.

Toen de Maastrichtse Vrije School 21 jaar bestond, werd gekozen voor een nieuwe naam: Bernard Lievegoed School.